โครงสร้างของหลักสูตรวิชาช่างไทยที่เปิดสอนในปัจจุบัน

ประกอบด้วย

  • วิชาเอก จำนวน 800 ชั่วโมง (เลือกได้เพียง 1 วิชา คือ ช่างเขียน ช่างปั้น ช่างแกะสลัก ช่างหัวโขน ช่างลายรดน้ำ และช่างฝีมือประดับมุก (สำหรับงานช่างปักจักรอุตสาหกรรม ได้ยกเลิกการเรียนการสอนไปแล้ว)
  • วิชาอาชีพบังคับเรียน จำนวน 4 วิชา 100 ชั่วโมง คือ วิชาดนตรีพิธีหลวง วิชาวาดเส้น วิชาองค์ประกอบศิลป์ และวิชาประวัติศาสตร์ศิลป
  • วิชาอาชีพเลือกเสรี จำนวน 100 ชั่วโมง คือ วิชาลงรักปิดทอง วิชางานแทงหยวก วิชาสีน้ำ และวิชาเครื่องปั้นดินเผา (เลือกเรียนได้เพียง 1 วิชา)

วิชาเอก (เลือกเรียนได้ 1 วิชา) ดังต่อไปนี้


วิชาอาชีพบังคับเรียน มี 4 รายวิชา ได้แก่
วิชาอาชีพเลือกเสรี มี 4 รายวิชา (เลือกเรียนได้ 1 รายวิชา) ได้แก่
Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!