ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่ : วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์

วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์

เป็นวิชาบังคับ ที่นักเรียนทุกคนต้องเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจที่มาของงานศิลปะในแต่ละยุค แต่ละสมัย ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงยุคปัจจุบัน เมื่อนักเรียนต้องปฏิบัติงานจริงจะได้สามารถแยกแยะงานศิลปะได้อย่างถูกต้อง

บรรยากาศการทัศนศึกษานอกสถานที่

รูปภาพ บรรยากาศการออกทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม ของวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒


การศึกษาแหล่งโบราณคดีนอกสถานที่

รูปภาพ บรรยากาศการศึกษาแหล่งโบราณคดีนอกสถานที่ ในวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์

นอกจากจะได้ไปทัศนศึกษานอกสถานที่แล้ว นักเรียนจะต้องทำรายงาน และสอบปลายภาคการทอสอบมีทั้งแบบกากบาท และอัตนัย ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา เพื่อประเมินผลการเรียนของนักเรียน


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!