ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่ : วิชาลงรักปิดทอง

วิชาลงรักปิดทอง

วิชานี้จัดอยู่กลุ่มของวิชาอาชีพเลือกเสรี ซึ่งเป็นวิชาที่เรียนสนุก และได้ความรู้เกี่ยวกับงานลงรักปิดทอง นักเรียนจะได้มีโอกาสได้ปฏิบัติงานจริง ได้ซ่อมโต๊ะหมู่ที่ใช้ในงานพระราชพิธีต่างๆ ของสำนักพระราชวัง ซึ่งมีครูผู้สอนที่มีความชำนาญเฉพาะด้านนี้โดยตรงมาสอนให้นักเรียน นอกจากนั้นนักเรียนจะได้ปิดทองลงบนชิ้นงานจริง ที่นักเรียนเตรียมมาเองในงานชิ้นต่อไป (นักเรียนซื้อทองคำเปลวเอง)

ภาพบรรยากาศการฝึกปิดทองโต๊ะหมู่ในวิชาลงรักปิดทอง

รูปภาพ บรรยากาศการเรียนวิชาลงรักปิดทอง ในชั่วโมงนี้นักเรียนกำลังปิดทองที่โต๊ะหมู่ที่ใช้ในพระราชพิธีต่างๆ

ในวิชานี้นอกจากจะได้เรียนการลงรักปิดทองแล้ว นักเรียนจะได้เรียนวิชาการเขียนภาพกำมะลออีกหนึ่งชิ้น

การเขียนลายกำมะลอ

รูปภาพ บรรยากาศในห้องเรียน ขณะที่นักเรียนกำลังเขียนภาพกำมะลอในวิชาลงรักปิดทอง ของนักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!