ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่ : วิชาช่างฝีมือประดับมุก

วิชาช่างฝีมือประดับมุก หรือแผนกช่างฝีมือประดับมุก

งานประดับมุก เป็นงานช่างอีกแขนงหนึ่ง ที่อาศัยฝีมือและความละเอียดอ่อน โดยการนำเอาเปลือกหอยบางชนิด ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีความแวววาว สามารถสะท้อนแสงแล้วเกิดสีเหลือบเรืองรองต่างๆ คล้ายสีรุ้ง คุณลักษณะของเปลือกหอยเช่นนี้ภาษาช่างเรียกว่า “มีไฟดี” และที่งานประดับมุกสามารถใช้ประดับตกแต่งพื้นผิวของชิ้นงานได้หลายลักษณะ เช่น ประตูหน้าต่างของพระอุโบสถ วิหาร และพระที่นั่งในพระบรมมหาราชวัง หรือประดับตกแต่งภาชนะใช้สอย เช่น พาน ตะลุ่ม เตียบ โต๊ะ เตีียง เป็นต้น

แต่เดิมการประดับมุกมักใช้กับงานที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และศาสนาเป็นส่วใหญ่ จากหลักฐานทางโบราณคดี สันนิษฐานว่า งานประดับมุกที่เก่าแก่ที่สุดคงเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา หลักฐานเก่าแก่ที่สุดคือ ตู้พระไตรปิฎกประดับมุก ปัจจุบันเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร สันนิษบานว่าสร้างในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเสือ บานประดับมุกสมัยแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ (สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓) ได้แก่ บานประตูพระวิหารวัดพระศรีมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก และบานประตูพระวิหารวัดบรมพุทธาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมัยรัตนโกสินทร์ มีการสร้างงานประดับมุกตั้งแต่ตอนต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมีการสร้างผลงานประดับมุกสืบเนื่องต่อมา ดังมีผลงานประดับมุกของช่างตกทอดมาทุกวันนี้ ได้แก่ บานประตูพระอุโบสถและบานประตูพระมณฑป วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช บานประตูพระมณฑปพระพุทธบาทสระบุรี สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ บานประตูพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมัคลาราม ในการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในรัชกาลที่ ๓ บานประตูพระอุโบสถวัดราบบพิธสถิตมหาสีมาราม สร้างในรัชกาลที่ ๕ เป็นต้น

ผลงานประดับมุกของครูช่างโบราณยังมีอีกมากมาย ตัวอย่างที่ยกมานี้เป็นผลงานชิ้นสำคัญบางส่วน ซึ่งทรงคุณค่ายิ่งควรแก่การอนุรักษ์ไว้ให้แก่ชนรุ่นหลังได้ศึกษา และเพื่อความภูมิใจในศิลปกรรมของชาติแขนงนี้ต่อไป

การเรียนในแผนกนี้ นักเรียนจะได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของเครื่องมุกไทย รู้จักกับหอยแต่ละชนิด ที่สามารถนำมาใช้ในงานประดับมุก เรียนรู้พื้นฐานการเขียนลวดลายในงานประดับมุก นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกหอย การเจียรหอย การตัดหอย และการฉลุลวดลาย จนสามารถทำชิ้นงานได้สำเร็จ

ผลงานของนักเรียนช่างฝีมือประดับมุกโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย เลื่อยล้อลายรดน้ำวัดเชิงหวาย

รูปภาพ ลายประดับมุกเลื่อยล้อลายรดน้ำตู้พระไตรปิฎก วัดเชิงหวาย ผลงานของนักเรียนช่างฝีมือประดับมุก โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ใช้ระยะเวลา 3 ปี ใช้ช่างจำนวน 3 คน ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่แผนกช่างฝีมือประดับมุก โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)
Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!